Blog Image

Sigges Sida

Utterjakt berättat av min farbror Hugo Bjuhr i Bjurfors

På Bondska Posted on 05/03/2007 11:38

Blog ImageHänna henne utterjägarn Hugo Bjuhr i Bjurfars 1940.

Hä var gått om uttern di malån, a han feck jagas nager mane unner veintern. Män uttern jär svårjaga därför att han jär lik mötje ni vattne som oppa lann. Än Hugo hadd opptakt spåra ätter än stor utter nea älva. Han bruke komma fra Rutselfarsn a fara oppätt älva di Bjurbärsfarsn. Uttern var ju ä ättertrakte jaktbyte, för ä utterskinn bruke man fa unjefär 120kr. Än skogsarbetarlön var unjefar 12 kron om dan. Än Hugo a brorn hans än Kalle djort opp än plan häre däm skull vasä taga dän där. Än kalle to oppasä att deilvärk än vaktarkur bårti na tretexskiven, hä var jö kallt om nettren. Än Hugo sto för dän tekniska utrustninga. Ä bilbatteri na snubbeltra än rengklakk a än strålkastar. Utrustnenga plasere däm ut oppa ä lämplit ställ, däm prove utrustnenga a hä sag ut a funjer. Rett som hä var hadd uttern pasere nea isn a var oppi Bjurbersfarsn. Nö hadd deilfälle komme da han skull tagas, än Hugo a än Kalle placeresä eini kurn ytterst trang. Däm hadd hun väsä för att han skull kånna spåra opp uttern. Däm lege a halvsovd da rengannårdninga slo larm. Än kalle sa hä jär no falskt alarm, än Hugo tent strålkastarn a for ut bårti kurn. Mötje riktit uttern hadd pasere, hä syntes vårs han var da än Hugo tent strålkastarn. Där haddn lämne halve mageinehallä ne ätt spårä. Han hadd sen fart timmervägen ne ätt älva, där träffe han storrysja som däm hadd spänd över vägen. Där haddn djort än tvärsvang a lämnä restn a mageinehallä. Sen haddn språnte ne deil Rutsejsfarsn. Hä vart eingen utter dän här ganga, dä enda som henne var att däm hadd ränse magan oppan. Oppa hamvägen var än Hugo oppa dalit humör a grämdes över here hä djekk. Män än kalle sa eingen fara han jär bära större än ann höst.Skithuse.

På Bondska Posted on 05/03/2007 09:13

Blog ImageDö sta dänna sä ensammet a överdjive. Dö dröm dä deilbaka häre dö ha jart människen i nöd. Dä enda dö ha fatt som tack jär skit i överflöd. Dö dröm dä deilbakas del den tin besöka vor mang, mänisken såm behövd lätt oppa trökke. Människen som rivd än bit bårti ålena holms katalogen a gnågge än stan mela fengra för att törk sä. Dö meins människen som hadd brattom, människen som seitte än stan länger a grubble oppa live som var tongt a slitsamt. Dö meins onga som skratte a grint da hä hadd henne nan olökk. Tank om dö hadd kånne berätt om allt dö ha seit a hårt. Tack du gammla utedass.Gammgrållen

På Bondska Posted on 05/01/2007 18:50

Blog Image

Da man sta a sei uti gamfergusson a dröm sä deilbaka häre hä var förr i tin da man tjårt vä häst a traktora for ta över. Skamfile rostö a böglesä ha dö vorte. Unner all dä här ara ha dö starta a vöre arbetsvilli. De enda dö ha behövd jär na bänsin, olja a nan vattödråppa da a da. Än ha dö livslusta a arbetsvilja kvar, Kanske nalta trögare i startn, män hä val ju sä da man val nalta eller. Starta dö int vä startmotorn jär hä bära ta veva a dra nager värv sä jär dö i gang. Unner all de här ara ha dö slitte uti skogen, ven a timre skul tjöres fram deil väga. I blann ha lassa fasnä baki nan stortall a dö ha fatt slit för att komma lais, Voranna,slattanna a höstplöjnenga ha dö slitte vä, gatt varm sä dö ha före kok. Men da dö ha fatt än kallvattöhink ni tjilarn ha dö fortsäte som vanlit. Nö sta dö bära jära garn för att vara deil hands vä na trägårsjobb a skotta na snö om veintern. Tack du gamla grålle.Bonska.

På Bondska Posted on 04/28/2007 18:10

Han som int tål skojj ha int rolit.
Hä jär bra att kånna djam sakren bära man vait vårs man ha lagt däm.
Djidä int älft ganga kan hä lökkes.
Gruv dä int, hä dö gruv dä för hen just allri.
Tro man int oppa sä sjölv kan man int djära hä som jär märkvärdit.
Vä djära al mistaga i live, ätterat kånna mang va roli.
Hä som var märkvärdit förr i tin kan va ankelt i dag.
Hä som jär bra vä trang a sko, jär att man glamm a all ader betjYmmer.
Man kan aller betala för mötje för att fa vetta häre man ska djära.
Sä lang man int dji opp ha man int tappe.
All de nader ha fela utom jig sjölv.
Mötje väsan a lite ull sa han som kleft grisn.
Nolavein jär kall våda han än komm.